ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗΣ ΚΥΚΚΟΣ
«ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ»

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό υπό τον τίτλο «Μεγαλώνουμε το δάσος απ’ την πόλη μας» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») που διοργανώνει η εταιρεία Α/φοί Λανίτη Λτδ, Κυριάκου Μάτση 66, 2409 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής «ο Διοργανωτής») έχουν μέσω της σελίδας που διατηρεί ο Διοργανωτής στην ιστοσελίδα υπό τον σύνδεσμο www.kykkosnature.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα») μόνον φυσικά πρόσωπα, που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ειδικά για τους Συμμετέχοντες που είναι κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να έχουν λάβει την προηγούμενη συναίνεση των ασκούντων τη γονική επιμέλεια για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχουν λάβει. Εξαιρούνται συμμετοχής οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή, οι αντιπρόσωποι του ή οποιουδήποτε βαθμού συγγενείς και οι σύζυγοί τους.

2. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 22 Μάιου 2017 ώρα: 17:00 μμ έως και την 12 Ιουνίου 2017 μέχρι και τις 12:00 μμ (εφεξής η «Διάρκεια»).

3. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό: Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 1 του παρόντος, καθ’ όλη τη Διάρκεια οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τα εξής βήματα:
(α) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα www.kykkosnature.com
(β) Εισέρχεται στην διαδικτυακή εφαρμογή «Μεγαλώνουμε το δάσος απ’ την πόλη μας» στην ιστοσελίδα
(γ) χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, «μεγαλώστε το online δεντράκι» σε 5 βήματα:
i. Μεγάλωσε το σποράκι, φτάνοντας στη σωστή θερμοκρασία (39◦C). Κάνοντας tap τη σωστή στιγμή
ii. Πότισε το σποριόφυτο με την σωστή ποσότητα νερού. Κάνοντας swipe προς τα πάνω όσο πρέπει
iii. Ζέστανε το δεντράκι με τις ακτίδες του ήλιου. Κάνοντας swipe προς τα κάτω όσο πρέπει
iv. Τάισε το δεντράκι, καθορίζοντας τη σωστή αναλογία pH. Κάνοντας tap τη σωστή στιγμή (pH8.5)
v. Δείξε αγάπη στο δεντράκι. Χάιδεψε το όσο πιο πολύ μπορείς

Στο τέλος κάθε βήματος, κάθε συμμετέχων συγκεντρώνει μία βαθμολογία. Αυτή η βαθμολογία στο τέλος συνοψίζεται σε ένα συνολικό αποτέλεσμα – το «σκορ φροντίδας»
(δ) Ονομάζει το δεντράκι και συμπληρώνει όλα τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, email) που ζητούνται από τον Διοργανωτή προκειμένου αυτός να επικοινωνήσει μαζί του
(ε) Δηλώνει ότι είναι άνω της επιτρεπόμενης ηλικίας συμμέτοχης (12 ετών), και ότι έχει λάβει την έγκριση των ασκούντωνων γονική επιμέλεια (σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 ετών κατά τα προαναφερόμενα στον όρο 1). Εν συνεχεία εκάστοτε συμμετέχων πρέπει να αποδεχτεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό επιλέγοντας το σχετικό «κουτάκι».

Για κάθε δέντρο που μεγαλώνει online, το Φυσικό Νερό Πηγής Κύκκος σε συνεργασία με τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου θα φυτέψουν ένα πραγματικό δέντρο στη θέση του σε χρονική στιγμή που θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

4. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στο Διαγωνισμό ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, θα μπορούν ωστόσο να ανακηρυχθούν νικητές και να κερδίσουν δώρο μία (1) μόνο φορά.

5. Οι πέντε (5) νικητές θα αναδειχθούν μέσω τυχαίας κλήρωσης η οποία θα διεξαχθεί την 14/06/2017 και ώρα 12:00μμ στα γραφεία του Διοργανωτή, ανάμεσα στους 10 συμμετέχοντες με τα υψηλότερα «σκορ φροντίδας» κατά την στιγμή της λήξης του Διαγωνισμού.

• Ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης νικητής κερδίζει:
(α) ένα (1) iPhone 7
(β) 4ήμερο ταξίδι εντός Κύπρου για 4 άτομα σε ξενοδοχείο επιλογής του Διοργανωτή (από Ιούλιο μέχρι Νοέμβριο, με πρόγευμα), αξίας εξακόσια Ευρώ (€600)

• Οι επόμενοι τέσσερις (4) νικητές κερδίζουν:
(α) από ένα (1) 4ήμερο ταξίδι εντός Κύπρου σε ξενοδοχείο επιλογής του Διοργανωτή (από Ιούλιο μέχρι Νοέμβριο, με πρόγευμα) αξίας εξακόσια Ευρώ (€600)

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσαν στη Ιστοσελίδα κατά την συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης από αυτούς για οποιονδήποτε λόγο, ίδια δε για τη μη λήψη ή ανάγνωση από αυτούς του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος για οιονδήποτε λόγο.

Προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την εταιρεία BCD Travel για να ε να επιλέξουν τις ημερομηνίες και μέρος διανομής από την λίστα επιλογών που θα τους προσφερθεί.

Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων.

Ρητά προβλέπεται ότι εφόσον κάποιος εκ των νικητών είναι κάτω των 18 ετών, θα πρέπει κατά την παραλαβή του Δώρου να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του ασκούντος τη γονική επιμέλεια στην οποία αυτός/αυτή θα δηλώνουν ότι: α) αυτός/αυτή συναινεί για την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου από τον Νικητή του οποίου τη γονική επιμέλεια έχουν και β) αυτός/αυτή ή ο έτερος/έτερη ασκούντες τη γονική επιμέλεια θα είναι το ένα τουλάχιστον από τα 4 άτομα που θα συνοδεύσουν τον ανήλικο Νικητή στο ταξίδι. Άλλως ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει αζημίως και χωρίς την ανάγκη επίκλησης άλλους λόγου την ανάδειξη του συγκεκριμένου Νικητή και να διαθέσει το δώτο κατά την κρίση του.

7. Ο Διοργανωτής διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αποκλείει από τον Διαγωνισμό οποιονδήποτε συμμετέχοντα, για τον οποίο ο Διοργανωτής θεωρεί, κατά την απόλυτη κρίση του, ότι προβαίνει σε πράξεις που παραβαίνουν τους παρόντες κανονισμούς και όρους συμμετοχής και/ ή ενεργεί με απάτη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει στον παρόντα Διαγωνισμό.

8. Οι νικητές έχουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση ή οποιασδήποτε μορφής προωθητική ενέργεια του Διοργανωτή, εφόσον το επιλέξει ο Διοργανωτής και με τη συμμετοχή τους συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους του Διοργανωτή προβολή του γεγονότος, του ονόματος και της εικόνας τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφόσον το επιλέξει ο Διοργανωτής, χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή ή αντάλλαγμα.

9. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. O Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ποιότητα των δώρων ή /και για οποιαδήποτε ζημιά (φυσική ή υλική) προκληθεί εν συνεπεία χρήσης των εν λόγω δώρων.

10. Ο Διοργανωτής θα διατηρεί και χρησιμοποιεί το όνομα των νικητών και τον αριθμό του τηλεφώνου τους στα πλαίσια και για τις ανάγκες του Διαγωνισμού.

11. Ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και κανονισμούς του Διαγωνισμό ή να διακόψει το Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια, με τη δημοσίευση τέτοιων τροποποιήσεων ή διακοπής της στον ημερήσιο τύπο τουλάχιστον 1 ημέρα πριν τέτοια τροποποίηση ή διακοπή. Ο Διοργανωτής μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

12. Προσωπικά Δεδομένα: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ο Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τόπος διαμονής, ηλικία) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία του Διοργανωτή με κάθε τρόπο και μέσο. Οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στο Διοργανωτή να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς, σε περίπτωση, δε, που είναι κάτω των 18 ετών δηλώνουν ότι έχουν λάβει τη σχετική συναίνεση του ασκούντος τη γονική επιμέλεια.. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας ήτου του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 και μετά θα διαγραφούν.

Κάθε Συμμετέχων και υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται ο Διοργανωτής,

13. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και (β) των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook.

14. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα βρίσκονται καθ’ όλη τη Διάρκεια αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα και τροποποιούν

15. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οι καταναλωτές μπορούν να καλούν την γραμμή 8000-2222 (χωρίς χρέωση) κατά τις ώρες 7:30 – 12:30 και 13:30 -15:30, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.